10 mai 2018

Oppsummering fra generalforsamlingen

Gikk du glipp av generalforsamlingen i borettslaget? Oppdater deg her!

I underkant av 20 andelseiere møtte på generalforsamlingen som ble avholdt i bakgårdshuset torsdag 3. mai.

Regnskap

Etter konstitueringen gikk Marcus Dhondup, vår kontaktperson i Obos, gjennom årsrapport og regnskap for 2017. Årsresultatet på 1.902.214 ble vedtatt overført til egenkapital som foreslått av styret. 

Generalforsamlingen vedtok å heve godtgjørelsen til styret med 20.000 kroner, fra 130.000 til 150.000.

Innkomne forslag

Det var fire innkomne forslag til generalforsamlingen. Under er en kort oppsummering av forslagene, samt vedtakene. Forslagene i sin helhet finnes i heftet andelseiere fikk i posten i forkant av generalforsamlingen.

 A) Utarbeidelse av en 5-10 årsplan med tanke på vedlikehold av bygningsmassen.

VEDTAK: Generalforsamlingen ber styret lage en langtidsplan for vedlikehold hvor det er mulig å planlegge kortsiktig og langsiktig vedlikehold

B) Plantekasser

VEDTAK: Generalforsamlingen ber styret se videre på mulighet til å plassere plantekasser i bakgården.

C) Oppgradering av bakgårdshuset

VEDTAK: Generalforsamlingen gir styret mulighet til å arbeide videre med oppussing av bakgårdshuset.

D) Loftsareal omdisponeres fra fellesareal til boligareal i Jens Bjelkes gate 39B.

VEDTAK: Generalforsamlingen samtykker til at loftsareal omdisponeres fra fellesareal til boligareal om ombygges som beskrevet i forslaget. Styret gis fullmakt til å gjøre mindre endringer i disponeringen og ombyggingen. Andelseieren skal betale et rimelig vederlag til borettslaget for omdisponert areal. Vederlaget skal være basert på markedspris. Styret skal sørge for at det inngås avtale med andelseier om vederlaget og om fremdrift. Det er en forutsetning at alle andelseiere som har bod på det aktuelle arealet sikres annen tørrbod. Ombyggingen skal skje uten ekstra kostnader for borettslaget – alle slike kostnader skal dekkes av andelseieren. Styret skal sørge for at felleskostnadene justeres i henhold til vedtektene.

Endringer i styret

Ut av styret går Jon Ree Holmøy og Therese Jacobsen. Kenneth Høgevold, som har vært varamedlem det siste året, går inn som fast styremedlem. Nye i styret er Margrete Laland (fast), mens Margrethe Bergmål og Sigrun Moe er nye varamedlemmer.

Dermed utgjør disse styret i Tøyenhagen:

Christian Eine Studsrød (leder)
Jøran Grønstad (nestleder)
Betina Holt Haraldsen
Jonas Lippestad Johansen
Marte Olsen Svendal
Kenneth Høgevold
Margrete Laland
Margrethe Bergmål (varamedlem)
Sigrun Moe (varamedlem)

Annet

På generalforsamlingen ble det også gått igjennom status på diverse prosjekter styret arbeider med, blant annet planene for renovering av bakgårdshuset, status for utskifting av nøkkelsystemet vårt, ny lekeplass og radontiltak.